เอ็นเอส บลูสโคปรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น

oustanding_reward_from_skill_dept_th

นายเดชาคม บุญมา รองประธานฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับ รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2556 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่สามารถสร้างกระบวนการพัฒนาคนและพัฒนาการฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่ดี ซึ่งเอ็นเอส บลูสโคปได้ให้การสนับสนุน บริจาคเครื่องมือ วัสดุในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับกรมพัฒน์ฯโดยได้รับเกียรติจาก นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล และยังได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมแสดงความยินดี