NS BlueScope Thailand achieve Good Governance Environment Award

achieve_good_governance_environment_award

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป และ เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย)จำกัด ได้รับรางวัลธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2556 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้โรงงานที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดโดยผู้แทนชุมชนร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมฯ

คุณธีระพงษ์ รักษาสังข์ รองประธานฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และคุณไกร ประภาวดี Roll Forming Manufacturing Managerเป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลจากคุณวราวุธ ปิ่นเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา