BlueScope Design Award 2018 – People and Lives

หัวข้อโครงการ

โครงการ “People and Lives” การประกวดแบบอาคารที่ใช้วัสดุผนังและหลังคาเหล็กสำหรับนิสิต นักศึกษา รูปแบบอาคารเป็นแบบอาคารสาธารณะหรือสถานที่ที่ใช้งานร่วมกันในสังคมและมีพื้นที่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิด เทคนิค วิธีการออกแบบอาคารโดยใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กในการตอบสนองการใช้งานที่เหมาะสมและสวยงาม
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้แสดงผลงานสู่สาธารณชน

ประเภทการประกวดแบบ

ระดับนิสิต นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขการประกวดแบบ

คุณสมบัติของผู้ส่งงานเข้าประกวด

 • นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี
 • สามารถส่งรายชื่อแบบเดี่ยวหรือกลุ่ม
 • การประกวดแบบไม่มีค่าใช้จ่าย

โครงการที่ส่งเข้าประกวด:

 • อาคารมีพื้นที่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป
 • วัสดุที่ใช้งานหลังคา ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบซิงคาลุม ( ZINCALUME® steel)

เหล็กเคลือบสี คัลเลอร์บอนด์ ( COLORBOND® steel) เหล็กเคลือบซุปเปอร์ไดม่า (SuperDyma® steel)จากบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นแบบอาคารที่ไม่เคยได้รับรางวัล จาก บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

 • ผลการตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสิน

 • พิจารณาจากการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ทั้งรูปแบบและประโยชน์ใช้สอยของอาคารซึ่งใช้หลังคาเหล็กเคลือบของ BlueScope เป็นส่วนสำคัญของอาคารโดยสามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการออกแบบ
 • แนวคิดและรูปแบบอาคารมีความทันสมัย สวยงาม เหมาะสมกับยุคสมัย
 • มีองค์ประกอบของการออกแบบอาคารที่ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กำหนดการ

 • วันสุดท้ายของการรับผลงาน วันที่                23  มีนาคม   2561
 • วันประกาศผลการตัดสิน วันที่              2  เมษายน    2561
 • วันรับผลงานคืน ภายในวันที่       11 เมษายน   2561
 • วันมอบรางวัล วันที่                5 พฤษภาคม  2561
รางวัลประเภทนิสิต นักศึกษา
รางวัลที่ 1 เงินสด 50,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 เงินสด 15,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3 เงินสด 10,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย เงินสด 2,000 บาท จำนวน 10 รางวัลพร้อมใบประกาศ เกียรติคุณ
รางวัล Top100 Selected Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 100 รางวัล คัดเลือกโดย บ.เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดการนำเสนอผลงาน

1.แบบจำลองอาคาร

2.Plate แสดงผลงานขนาด A1 ลักษณะแผ่นแข็งจำนวน 2 แผ่น ประกอบด้วย

 • แนวความคิดในการออกแบบ นำเสนอผลงานโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • รายละเอียดของโครงการซึ่งระบุประเภทอาคาร รายละเอียด หลังคา และผนัง (ระบุเหล็ก BlueScope ชนิดและสี)
 • ตั้งชื่อไฟล์ภาพด้วยสัญลักษณ์แทนชื่อผู้ส่งเข้าประกวดต้องกำหนดด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษจำนวน 3 ตัวอักษรและตามด้วยตัวเลขอารบิคจำนวน 4 หลัก เช่น ASA1234
 • แนบแบบฟอร์ม A4 และรูปภาพแบบจำลองอาคาร ใส่ซอง ติดไว้ที่ด้านหลัง Plate แสดงผลงาน

3.แบบฟอร์ม A4 (Download ได้ที่ www.bluescope.co.th)

 • ชื่อนามสกุล อายุ ที่อยู่ สถานศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ,email , ID Line, สำเนาบัตรประชาชน

4. Digital File
ส่ง Digital File มาที่ designaward@bluescope.com

ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ไฟล์ Plate แสดงผลงาน
 • แบบฟอร์ม A4
 • รูปถ่ายแบบจำลองอาคาร
 • ขนาดไฟล์ทั้งหมด ไม่เกิน 2 MB

 สถานที่ส่งผลงาน

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 248/1 ซ.ศูนย์วิจัย 4 (ซอย 17) ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ 10310 โทรศัพท์. (02) 319-6555 ต่อ 107 โทรสาร.(02) 319-6419

คณะกรรมการการตัดสิน : จำนวน 5 ท่าน

 • คณะกรรมการสมาคมสถาปนิกสยามฯ ทั้งหมด 3 ท่าน
  1 ม.ล.วรุตม์ วรวรรณ (บริษัท สถาปนิก วิน วรวรรณ จำกัด)
  2. คุณนันทพล จั่นเงิน (บริษัท จั่น อาร์คิเทค จำกัด)
  3. คุณปรีชา นวประภากุล (บริษัท ดีเอฟเอพี อาร์คิเทค จำกัด)
 • คุณสมเกียรติ ปินตาธรรม ประธาน บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
 • คุณเดชาคม บุญมา รองประธาน ฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมสิทธ์ในผลงานที่ได้รับรางวัล
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งเข้าประกวดเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ในทุกรูปแบบ

สอบถามเพิ่มเติม
คุณ ศรชัย เลิศสง่า : 084-360-9860 หรือที่ email: sornchai.lertsanga@bluescope.com

Application Form Download here.

BlueScope Design Award 2018 Leaflet Download here.