BlueScope Design Award 2017 50th year COLORBOND® Design Award The Colour of Strength and Inspiration

โครงการ “50th year Colorbond® Design Award: The Colour of Strength and Inspiration” การประกวดแบบอาคารที่ใช้วัสดุผนังและหลังคาเหล็กแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท สำหรับ

 1. สถาปนิกวิชาชีพ อาคารไม่ได้จำกัดรูปแบบการออกแบบและพื้นที่ของอาคาร
 2. นิสิต นักศึกษา อาคารไม่ได้จำกัดรูปแบบการออกแบบและพื้นที่ของอาคาร

โดยมีวัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิด เทคนิค วิธีการออกแบบอาคารโดยใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กในการตอบสนองการใช้งานที่เหมาะสมและสวยงาม
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้สถาปนิกและนิสิต นักศึกษาได้แสดงผลงานสู่สาธารณชน

 

เงื่อนไขการประกวด

สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ

 • อาคารทุกประเภทที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 • ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย
 • ไม่จำกัดขนาดและอายุของอาคาร
 • วัสดุที่ใช้งานหลังคาหรือผนังต้องมีผลิตภัณฑ์ เหล็กเคลือบสี คลีน คัลเลอร์บอนด์ (Clean COLORBOND® steel) จากบริษัท เอ็นเอส บลูสโป (ประเทศไทย) จำกัด
 • เป็นอาคารที่ไม่เคยได้รับรางวัล จากบริษัท เอ็นเอส บลูสโป (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับนิสิต นักศึกษา

 • ระดับนิสิต นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำกัดขนาดและรูปแบบของงานออกแบบอาคาร
 • วัสดุที่ใช้งานหลังคาหรือผนัง ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ เหล็กเคลือบสี คลีน คัลเลอร์บอนด์ (Clean COLORBOND® steel) จากบริษัท เอ็นเอส บลูสโป (ประเทศไทย) จำกัด
 • เป็นแบบอาคารที่ไม่เคยได้รับรางวัล จาก บริษัท เอ็นเอส บลูสโป (ประเทศไทย) จำกัด

 

กำหนดการ

–  วันสุดท้ายของการรับผลงาน   วันที่   15 มีนาคม  2560

–  วันประกาศผลการตัดสิน                    วันที่   1 เมษายน   2560

–  วันรับผลงานคืน                      ภายในวันที่ 31พฤษภาคม 2560

 

เกณฑ์ในการตัดสิน

 • พิจารณาจากการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ทั้งรูปแบบและประโยชน์ใช้สอยของอาคารซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสี คลีน คัลเลอร์บอนด์ (Clean COLORBOND® steel) ของ NS BlueScope เป็นส่วนสำคัญของอาคารโดยสามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการออกแบบให้เข้ากับหัวข้อ The Colour of Strength and Inspiration
 • แนวคิดและรูปแบบอาคารมีความทันสมัย สวยงาม เหมาะสมกับยุคสมัย
 • รูปแบบการแก้ไขปัญหา (Building Solution)โดยมีหลังคา ผนัง หรือโครงสร้างเหล็กร่วมด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีองค์ประกอบของอาคารที่ส่งเสริมการประหยัดพลังงานเข้าตามกฏเกณฑ์ของ LEEDs หรือ TREEs จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รางวัล

สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ

 • รางวัลที่ 1:เดินทางไปดูงาน Steel profile ที่ประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่า (สำหรับ 1 ท่าน) พร้อมเงินสด 30,000 บาท โล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลที่ 2:เดินทางไปดูงาน Steel profile ที่ประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่า (สำหรับ 1 ท่าน) พร้อมเงินสด 20,000 บาท โล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลที่ 3:เดินทางไปดูงาน Steel profile ที่ประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่า (สำหรับ 1 ท่าน) พร้อมเงินสด 10,000 บาท โล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ

สำหรับนิสิต นักศึกษา

 • รางวัลที่ 1:เงินสด 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล: เงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • ใบประกาศเกียรติคุณ: ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

 

เงื่อนไขการประกวด

 • ผลการตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 

 • สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ
  • Plate แสดงผลงานขนาด A1 จำนวน 2 แผ่น ประกอบด้วย

1) แนวความคิดในการออกแบบ นำเสนอผลงานโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น

2) รายละเอียดของโครงการซึ่งระบุประเภทอาคาร เจ้าของโครงการ สถานที่ ปีที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ งบประมาณการก่อสร้าง ผู้รับเหมาหลัก ผู้ติดตั้งหลังคา และผนัง (ระบุเหล็กเคลือบสี คลีน คัลเลอร์บอนด์ (Clean COLORBOND® steel) ของบลูสโคป ชนิดและสีที่เลือกใช้)

3) แบบอาคารพร้อมรายละเอียดรูปร่างอาคาร และภาพถ่ายปัจจุบันของอาคาร

 • แบบฟอร์มใบสมัครA4 พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
 • Digital File
 • File Plate
 • แบบฟอร์ม A4
 • ภาพถ่ายอาคารปัจจุบัน ตั้งชื่อไฟล์ภาพด้วยสัญลักษณ์แทนชื่อผู้ส่งเข้าประกวดต้องกำหนดด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษจำนวน 3 ตัวอักษรและตามด้วยตัวเลขอารบิคจำนวน 4 หลัก เช่น ASA1234
 • สำหรับนิสิต นักศึกษา
  • แบบจำลองอาคาร
  • Plate แสดงผลงานขนาด A1 จำนวน 2 แผ่น ประกอบด้วย

1) แนวความคิดในการออกแบบ นำเสนอผลงานโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้

2) รายละเอียดของโครงการซึ่งระบุประเภทอาคาร รายละเอียด หลังคา และผนัง (ระบุเหล็กเคลือบสี คลีน คัลเลอร์บอนด์ (Clean COLORBOND®steel) ของบลูสโคปและสีที่เลือกใช้)

 • แบบฟอร์มใบสมัครA4 พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
 • Digital File
 • ไฟล์ Plate แสดงผลงาน
 • แบบฟอร์ม A4

 

สถานที่ส่งผลงาน

ติดต่อ คุณสราวุธ กาญจนพิมาย

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 248/1 ซ.ศูนย์วิจัย 4 (ซอย 17) ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ 10310 โทรศัพท์. (02) 319-6555 โทรสาร.(02) 319-6419

 

กรรมสิทธ์ในผลงานที่ได้รับรางวัล

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งเข้าประกวดเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ในทุกรูปแบบ

 

Application Form for Professional Architect. Download here.

E-letter for Professional Architect. Download here.

 

Application Form for Student. Download here.

E-letter for Student. Download here.