ประกาศผลการตัดสิน BlueScope Design Award 2016

Award

University

Project

Member

รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Shelter for Homeless นายฮีซาม อุษมานีย์
รางวัลชมเชย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย More Shaded More Eco/Bus Station นายศุภโรจน์ นามสกุลเจริญดี
รางวัลชมเชย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The Rain of Light นายนวัต ปรานวีระไพบูลย์
รางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี The Force Awakens นายปวริศ ประดับญาติ
Certificate Award มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Overac Transition นายธนพล ลิ่มถาวรศิริพงศ์
นางสาวพันทิวา เพชรสีม่วง
Certificate Award มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Rayong high speed rail นายนิติศักดิ์ ถาวรประเสริฐ
Certificate Award สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง THA-CHANG นายสถาพร อ่อนทองอิน
Certificate Award มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Building Exhibition นายภานุวัฒน์ สืบกระแสร์
Certificate Award มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย HATYAI BOTONICAL GARDEN นายณัฐนนท์ นัญญานันท์
นายทำนุรัฐ กราชู
นางสาวธันยธรณ์ จิตจันทร์
Certificate Award มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Community Porasite นายสรายุทธ เชยโพธิ์
Certificate Award มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ARCH GALLERY นายวีรยุทธ พรมสูงเนิน

BlueScope Design Award 2016 “The Future of Steel Buildings Design Contest”

โครงการ The Future of Steel Buildings Design Contest การประกวดแบบอาคารที่ใช้วัสดุผนังและหลังคาเหล็กสำหรับนิสิต นักศึกษา อาคารไม่จำกัดรูปแบบการออกแบบ และพื้นที่ของอาคาร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนแนวคิด และวิธีการออกแบบอาคารแห่งอนาคต โดยใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กในการตอบสนองการออกแบบและใช้งาน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้แสดงผลงานต่อสาธารณชน

กำหนดการ
• วันสุดท้ายของการรับผลงาน วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
• วันประกาศผลการตัดสิน วันที่ 3 มิถุนายน 2559
• วันแสดงผลงาน/มอบรางวัล วันที่ 24 มิถุนายน 2559
• วันรับผลงานคืน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559

รางวัลประเภทระดับนิสิต นักศึกษา
รางวัลที่ 1 เงินสด 50,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินสด 5,000 บาท บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

The Future of Steel Buildings Design Contest Application Form

MS Word format (.docx) BlueScope_download
PDF format (.pdf) BlueScope_download

BlueScope Design Award 2016_poster

BlueScope Design Award 2016