BlueScope Design Award 2015 – Innovative Steel Design Award

โครงการ Innovative Steel Design Contest การประกวดแบบอาคารที่ใช้วัสดุผนังและหลังคาเหล็กโดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท สำหรับ

 

โครงการ Innovative Steel Design Contest การประกวดแบบอาคารที่ใช้วัสดุผนังและหลังคาเหล็กโดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท สำหรับ

1.   สถาปนิกวิชาชีพ อาคารไม่ได้จำกัดรูปแบบการออกแบบและพื้นที่ของอาคาร

2.   สำหรับนิสิต นักศึกษา อาคารไม่ได้จำกัดรูปแบบการออกแบบและพื้นที่ของอาคาร

 

โดยมีวัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิด เทคนิค – วิธีการออกแบบอาคารโดยใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กในการตอบสนองการใช้งานที่เหมาะสมและสวยงาม
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้สถาปนิกได้แสดงผลงานสู่สาธารณชน
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้แสดงผลงานสู่สาธารณชน

 

โครงการที่ส่งเข้าประกวด:

 • สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ
 • อาคารทุกประเภทที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 • อาคารตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย
 • สำหรับนิสิต นักศึกษา
 • ผู้สมัคร เป็นนิสิต นักศึกษาปัจจุบัน ของคณะสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำกัดขนาดและอายุของอาคาร
 • วัสดุที่ใช้งานหลังคา ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบซิงคาลุม (ZINCALUME®) เหล็กเคลือบสี คลีน คัลเลอร์บอนด์ ( Clean COLORBOND®) เหล็กเคลือบ BLUESCOPE ZACS® เหล็กเคลือบสี Prima™ และ BLUESCOPE ZACS® Painted จากบริษัท NS BlueScope (Thailand) Limited
 • เป็นอาคารที่ไม่เคยได้รับรางวัล จาก บริษัท NS BlueScope (Thailand) Limited

 

กำหนดการ

 • วันสุดท้ายของการรับผลงาน : 18May 2015
 • วันประกาศผลการตัดสิน : 2 June 2015
 • วันมอบรางวัล : 12 June 2015
 • วันแสดงผลงาน : 16 – 21 June2015. *ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
 • วันรับผลงานคืน : ภายในวันที่ 31 August 2015

 

เกณฑ์ในการตัดสิน

 • แนวคิดและรูปแบบอาคารมีความทันสมัย สวยงาม เหมาะสมกับยุคสมัย พิจารณาจากการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ทั้งรูปแบบและประโยชน์ใช้สอยของอาคารซึ่งใช้หลังคาเหล็กเคลือบของ BlueScope เป็นส่วนสำคัญของอาคารโดยสามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการออกแบบ
 • รูปแบบการแก้ไขปัญหา (Building Solution) โดยการใช้งานหลังคา ผนัง หรือโครงสร้างเหล็ก
 • องค์ประกอบของอาคารที่ส่งเสริมการประหยัดพลังงานเข้าตามกฏเกณฑ์ของ LEEDs หรือ TREEs จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รางวัลประเภทสถาปนิกวิชาชีพ

 • รางวัลที่ 1: เงินสด 30,000 บาท พร้อมการเดินทางไปดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า (สำหรับ 1 ท่าน) อีกทั้งยังได้รับโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลที่ 2: เงินสด 20,000 บาท พร้อมการเดินทางไปดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า (สำหรับ 1 ท่าน) อีกทั้งยังได้รับโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลที่ 3: เงินสด 10,000 บาท พร้อมการเดินทางไปดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า (สำหรับ 1 ท่าน) อีกทั้งยังได้รับโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

 

รางวัลประเภทนิสิต นักศึกษา

 • รางวัลที่ 1: เงินสด 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล: เงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

เงื่อนไขการประกวด

 • ผลการตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุ
 • คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ประกอบด้วย:
 1. Smith Obayawat – Former President (2012-2014 B.C.) – ASA
 2. Praditchya Singharaj – Vice President – ASA
 3. ChatreeLadalilitsakul – Representative – ASA
 4. Mr Somkiat Pintatham – President – NS BlueScope(Thailand) Limited
 5. Mr Dechakom Boonma – VP Marketing – NS BlueScope (Thailand) Limited
 • คณะกรรมการตัดสิน จะพิจารณาคะแนนจากเกณฑ์ที่ได้แจ้งไว้ดังกล่าว กรณีผลงานมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตรงตามที่แจ้งไว้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การนำเสนอผลงาน ต้องประกอบด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ชิ้น ได้แก่ Plate แสดงผลงานรูปแบบอาคารและแนวคดิขนาด A1 , Digital File และ ใบสมัคร
 • การนำเสนอผลงานควรมีรูปแบบเป็น design drawingsที่มาและแนวคิดในการออกแบบ ภาพถ่ายหรือภาพ 3 มิติของอาคาร
 • รายละเอียดของอาคารที่ต้องระบุชัดเจน ได้แก่ ประเภทอาคาร เจ้าของโครงการ สถานที่ ปีที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ งบประมาณการก่อสร้าง ผู้รับเหมาหลัก ผู้ติดตั้งหลังคา และผนัง (ระบุเหล็ก BlueScope ชนิดและสี)
 • ผลงานที่ได้รับรางวัล จะถูกเก็บไว้กับทางบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด และ สมาคมสถาปนิกสยามฯ เป็นระยะเวลามากกว่า 12 เดือน ก่อนที่จะส่งคืนให้กับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปคัดลอกและตีพิมพ์ เพื่อใช้ในการเรียนรู้ และสื่อสารทางการตลาด ทั้งในประเทศไทย และเครือข่ายต่างประเทศ
 • ผู้สมัครเข้าประกวดประเภทสถาปนิกวิชาชีพ จำเป็นต้องมีใบอนุญาติการให้ลิขสิทธิ์ จากเจ้าของโครงการ ในการนำผลงานโครงการ ภาพถ่าย และข้อมูลต่างๆ เพื่อเข้าประกวด ซึ่งหากผลงานได้รับรางวัล ข้อมูลรายละเอียดบางส่วนจะได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในขอบเขตที่เหมาะสม
 • รายละเอียดต่างๆตามข้อตกลงที่ผู้สมัครแจ้ง ได้แก่ ชื่อของสถาปนิกผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ ข้อมูลโครงการ ภาพถ่าย และ เพลทแสดงผลงาน อาจจะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ของบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) และ เครือข่ายต่างประเทศ ในอนาคต

 

Application Form & E-letter for Professional Architect

1. E-letter Download

2. Application form Download

 

Application Form & E-letter for Student

1. E-letter Download

2. Application form Download