บลูสโคปรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัดได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีพ.ศ.2557 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

โดยได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณรางวัลสถานประกอบกิจการที่ประสบความสำเร็จในด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับบุคลากรในสถานประกอบกิจการของตนเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่ประสบความสาเร็จ ในด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่บุคลากรในสถานประกอบกิจการ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ให้สถานประกอบกิจการอื่นๆ ได้ปฏิบัติตาม

คุณกรกฏ ผดุงจิตต์ รองประธานฝ่ายกิจการภายนอก บริษัทเอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณดังกล่าวจากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยมีสถานประกอบกิจการดีเด่นเข้าร่วมรับรางวัล ทั้งสิ้น 55 สถานประกอบกิจการที่มีเจตนารมณ์ในการพัฒนาบุคคลากรให้มีทักษะในการทำงานดีเยี่ยม พร้อมเติบโตก้าวหน้าในอาชีพการงาน และเป็นต้นแบบของแรงงานไทยในอนาคต

 

bs-thai-dsd-award