ประกาศผลการตัดสิน 50th Year Colorbond® Design Award 2017

สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ:

รางวัล บริษัท โครงการ
รางวัลที่ 1 INFRA GROUP SYS-WAREHOUSE
รางวัลที่ 2 ARCHITECT49 LIMITED OIL BUSINESS ACADAEMY
รางวัลที่ 3 LEVEL ARCHITECT หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาเขตสามพร้าว

สำหรับนักเรียน นักศีกษา:

รางวัล ชื่อโครงการ มหาวิทยาลัย รายชื่อสมาชิก
รางวัลที่ 1 SARN SILP : LOCAL CRAFT CENTER จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายพัสสะ โซวจินดา
นางสาวพิสินี อุณหสุทธิยานนท์
นางสาวพิรญาณ์ เรืองสกุล
นายพิริยวรรษ ลันสุชีพ
รางวัลชมเชย Solid Wind จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวรงค์กรณ์ ตรีทิพากิจ
นางสาววรินทร ดีประเสริฐวงศ์
นายรักษิต จิตบูรณะชาติ
นายรัชพล เอ้งฉ้วน
รางวัลชมเชย CHATURUS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวพัณนิภา หุณฑนะเสวี
นายพจนินท์ นันตะ
นางสาวพรพิมล เค้าโดน
นางสาวพรรษมนต์ ศุภจารีรักษ์
รางวัลชมเชย The HABITAT จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายศุภสิทธิ์ วิทูราภรณ์
นายศุภกฤษฏิ์ ฐิตะเมธากุล
นายศุภโชติ มหาบัณฑุ
นางสาวสรา อนันต์โรจน์วงศ์
รางวัลที่ได้รับใบประกาศนียบัตร Green Learning Center มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายอานัส หะยีบีดิง
รางวัลที่ได้รับใบประกาศนียบัตร ก่องข้าว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายระพีพัฒน์ แก้วทิพย์
นางสาวพริม เลิศสิทธิพันธ์
นางสาวลลิตา เอื้อสุนทรพานิช
นายอภิวัฒน์ หมั่นการ
นางสาวอิศราภรณ์ ผะเดิมชิต
รางวัลที่ได้รับใบประกาศนียบัตร AXL 1985 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.ตรัง) นายคณิน ธรรมประณีต
นายเฉลิมชัย สังข์แก้ว
นายสามารถ สายทอง
นายทวียศ วนารติพล
นายณัฐพนธ์ ผลโสดา
นายธนชัย เคียนเขา
รางวัลที่ได้รับใบประกาศนียบัตร The rubik hotel มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายวราวุฒิ ฤทธิ์ศรีบุญ
นางสาวกัญญาภัทร ธานชัย
รางวัลที่ได้รับใบประกาศนียบัตร CHA1010 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นายวิชัย เข็มเงิน
รางวัลที่ได้รับใบประกาศนียบัตร GIVE TO GIVE “การให้สู่การส่งต่อ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวกนกรัตน ตันฑวณิช
นายกิตติศักดิ์ หีมหล๊ะ
นายญาณภัทร เขาทอง
นายศราวุฒิ เฟื่องคณะ
รางวัลที่ได้รับใบประกาศนียบัตร COLORBOND CONTROL จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายธีรวัช ถิระวันธุ์
นางสาวธีรนุช ใจเมือง
นายธีรเมธ เจตนาพาณิชย์
รางวัลที่ได้รับใบประกาศนียบัตร อาคารโรงอาหารและโรงครัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางสาวหรรษา พึ่งทอง
รางวัลที่ได้รับใบประกาศนียบัตร อาคารสำหรับจัดแสดงเอนกประสงค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายสิรภพ ตรีนุชกร
นางสาวสุชัญญา สิทธิ
นางสาวสุพิชญา อังสนันท์
นางสาวสิริชนก พนัสพัฒนา