ชุมชน

Our communities are our homes

ที่บลูสโคป สตีล พวกเรามีความภูมิใจในบทบาทของเราในฐานะพลเมืองดี เรากระตือรือร้นที่จะหาโอกาสในการแบ่งปันความสำเร็จของพวกเราต่อชุมชนที่ซึ่งโรงงาน/สำนักงานของเราตั้งอยู่
เราตระหนักถึงคุณค่าอันเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนท้องถิ่น และมองหาหนทางที่จะทำงานด้วยความเข้าใจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน และมีความตั้งใจที่จะทำในระยะยาว

เราตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
การเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนมีความหมายอย่างยิ่งและการสนับสนุนนี้จะมีขึ้นในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกที่เรามีสาขาตั้งอยู่ เหมือนอย่างที่เรามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการริเริ่มร่วมกับชุมชน และมุ่งมั่นที่จะเสียสละสิ่งดีๆให้กับทุกชนชั้น

เราพยายามที่จะปรึกษาและสื่อสารอย่างเปิดเผยกับผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา

เราเชื่อว่าการกระทำของเราสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพที่เรามีต่อผู้คนและวัฒนธรรมที่เราได้อาศัยอยู่
จากระบบการจัดการที่ดีต่อโครงการชุมชนสัมพันธ์ เราจะคงไว้ซึ่งคำสัญญาที่เราจะปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป